Smidesproffsen logotyp

Cookies & GDPR

Cookies

Cookies, även kallat kakor, är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Hur behandlar vi cookies

Smidesproffsen.se använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor och vissa är nödvändiga för att använda sidan.

  • Cookies för statistik hjälper oss att förstå hur våra besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.
  • Nödvändiga cookies låter dig använda vår webbplats genom att aktivera grundläggande funktioner, som sidnavigering, och åtkomst till säkra eventuella områden på webbplatsen som annars ej hade fungerat korrekt utan dessa cookies.

GDPR

Personuppgiftspolicy för Smidesproffsen Stockholm AB

Upprättad: 2022-09-01

Denna personuppgiftspolicy är upprättad av Smidesproffsen Stockholm AB med organisationsnummer 559386-4217. Här kallat ”Smidesproffsen Stockholm AB, Smidesproffsen, vår, vi mm”.

Din personliga integritet

Vi visar med denna personuppgiftspolicy att vi respekterar din personliga integritet. I policyn kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Du kan också ta del av vilka rättigheter som du har gentemot vårt företag samt hur du kan använda dessa rättigheter.

Dataskyddslagstiftningen

Smidesproffsen följer den svenska dataskyddslagstiftningen där dataskyddsförordningen (GDPR) ingår.

Personuppgiftsansvarig

Smidesproffsen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

A. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Person- och kontaktinformation

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

  • Namn (ditt för- och efternamn)
  • Kundnummer
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Vi sparar de e-mail du skickar till oss

Under hur lång tid sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister i 10 år, räknat från att kundförhållandet är avslutat. Om du önskar kan vi dock radera dina uppgifter tidigare. Efter leverans av tjänst eller vara/produkt betraktar vi kundförhållandet som avslutat.

Varför behöver ni använda denna information?

Vi använder din person- och kontaktinformation för att hantera relationen med dig som kund. Bland annat behöver vi komma i kontakt med dig, om vi har frågor till dig.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna kan samlas in digitalt via kontaktformulär på vår webbplats eller e-postkonversation, skriftligen eller muntligen.

Betalningsinformation om dig som kund

Du måste lämna oss betalningsinformation för att vi ska kunna genomföra din betalning. Vilken betalningsinformation som lämnas beror på vilken typ av betalningsmetod det handlar om. Vi sparar även din betalningsinformation för vår bokföring och för liknande dokumentation.

Varför behöver ni behandla informationen om mina betalningar?

För att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig som kund måste vi behandla dina betalningsuppgifter. Efter att du gjort din betalning raderar vi alla dina betalningsuppgifter. För vår bokföring måste vi spara sådan räkenskapsinformation som exempelvis fakturor där namn och adress förekommer. Enligt Bokföringslagen 7 kap 2 § ska all sådan information sparas till utgången av det sjunde året, räknat efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Lagring av dina meddelanden

Om vi får ett meddelande från dig i sociala medier lagras meddelandet i det sociala mediet efter att du fått svar från oss. Behandlingen av dina meddelanden görs eftersom vi har ett berättigat intresse av att bekräfta och styrka vilken kommunikation som skett med dig – ifall vi skulle bli oense med dig samt för att kunna hantera ett framtida kundförhållande.

Nyhetsbrev till prenumeranter

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig. Den lagliga grunden som vi har för att behandla dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring. I vissa fall kan vi använda ditt förnamn om vi önskar att göra nyhetsbrevet mer personligt utformat. Önskar du säga upp prenumerationen kan du klicka på den länk som finns med i vårt nyhetsbrev. Behandlingen av dina personuppgifter upphör när du klickat på denna länk.

Samlas information om mig in på andra sätt?

I vissa fall kan vi behöva hämta information om dig från en annan part än dig själv. Men innan vi hämtar in sådana uppgifter kommer du att bli tillfrågad och få godkänna inhämtningen.

Våra leverantörer och underleverantörer

Vi delar vid behov dina personuppgifter med våra leverantörer. Alla våra leverantörer är bundna av sekretess och de har inte rätt att använda dina personuppgifter utöver den överenskommelse som vi slutit med företagen.

Myndigheter

I de fall det krävs enligt lag eller om du har godkänt det, så kan vi behöva lämna nödvändig information till en myndighet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vilken information som vi kan lämna till myndigheter.

B. VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER INOM EU/EES

Dina personuppgifter kommer bara att behandlas i Sverige eller inom EU/EES. Inga personuppgifter kommer att överföras eller behandlas i ett land utanför EU/EES, utan att du blir informerad om att överföringen kan göras på ett lagligt och säkert sätt.

C. DET HÄR ÄR DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att få information om och bestämma hur vi ska behandla dina personuppgifter.

Dina rättigheter i sammanfattning:

Att få tillgång till och flytta din data: Du har rätt att begära en kopia av dina lagrade personuppgifter samt få veta hur uppgifterna bland annat har hämtats in, används och delas. Kopian är gratis och du kan göra din begäran när som helst. Vidare har du rätt att föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om du så önskar.

Att invända mot behandlingen av dina uppgifter: Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Vi tar eventuella invändningar från dig i beaktande och gör bedömningar i de enskilda fallen. I de flesta fall upphör vår behandling av de aktuella personuppgifterna.

Att begära skadestånd: Skulle du ha lidit skada av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag, så har du rätt att begära ersättning.

Att rätta dina uppgifter: Du har rätt att korrigera om det finns felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv.

Att få uppgifter raderade: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för. Det kan även handla om att det inte finns en laglig grund för att behandla dina personuppgifter.

Att begära begränsning: Om dina personuppgifter är oriktiga har du rätt att begära att vår behandling av uppgifterna begränsas tills att vi har korrigerat dem.

Att lämna klagomål: Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i dessa frågor. Det kan även finnas andra krav eller bestämmelser som begränsar eller utökar dina rättigheter. Exempelvis kan det finnas rättsliga skyldigheter (se nedan) som gör att vi inte får lämna ut, flytta delar av dina uppgifter eller att vi inte får spärra eller radera dina uppgifter.

Rättsliga skyldigheter: De rättsliga skyldigheter som kan komma i fråga är bland annat: Sekretesslagstiftning, arkivlagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning. Måste dina personuppgifter sparas av oss på grund av rättsliga skyldigheter, kommer de endast att användas i syfte att uppfylla de aktuella skyldigheterna.

Viktigt att känna till om denna policy: Du har alltid rätt att få veta mer om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för dina personuppgifter och hur behandlingen sker.

D. Välkommen att kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss via e-post om du har frågor kring dina personuppgifter: info@smidesproffsen.se

Enligt denna personuppgiftspolicy är Smidesproffsen personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Kontaktinformation